Informace pro rodiče

 1. Úvod
 2.  » 
 3. Jídelna
 4.  » Informace pro rodiče

POKYNY KE STRAVOVÁNÍ

stravování ve školní jídelně MŠ Rajhradice

Základní informace

Dítěti je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování. (Vyhláška

č. 210/2017 Sb., o školním stravování ze dne 1. 09. 2017). Dítě přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá vedoucí školního stavování závaznou přihlášku.

 • Pitný režim 4,- Kč za den, je započítán do ceny oběda.
 • K celkové částce stravného za příslušný měsíc je nutné připočítat školné.

Způsob úhrady obědů:

 • Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu formou příkazu z účtu (do patnáctého dne v měsíci).
 • Platbu stravného a školného posílejte na účet ŠJ 030015-2057283389/0800.
 • Variabilní symbol přiděluje vedoucí školní jídelny.
 • Vyúčtování stravného bude 1x za školní rok, a to v měsíci červenci příslušného roku (změnu účtu nahlásíte VŠJ)
 • Pokud dítě pokračuje v docházce, je možné na základě písemné žádosti převést přeplatek za stravné na další školní rok.

Odhlašování stravného:

 • Obědy lze odhlašovat a přihlašovat den předem do 14:00 hod.
 • V době nemoci není možné dětem poskytovat dotovanou stravu (oběd). Jídlo je možné odebrat do vlastního jídlonosiče pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti dítěte ve škole a to v době od 11:00 do 11:30hod. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.
 • Omlouvání, přihlašovaní obědů a odpoledních svačinek probíhá především přes aplikaci Miso – online přihlašování a odhlašování (odkaz na web stránkách mateřské školy). Další možnost je přes mail sj@msrajhradice.cz, však nejpozději den předem do 14:00 hod.

Zákonní zástupci dětí a žáků jsou povinni hlásit veškeré změny nahlášených údajů souvisejících se stravováním a platbami za stravování.