Koťata

Třída Koťat je v provozu od 7:30 do 15:30 a děti jsou tu věkově smíšené. Děti se schází a rozchází ve třídě Pejsků. Po příchodu do třídy si nachystají značky a hrníčky a věnují se aktivitám, které je baví. Paní učitelka má každý den připravenou nabídku činností, ze kterých si mohou děti vybrat, co je bude bavit. Po společném hraní a vyrábění si pěkně děti zacvičí a jdou se nasvačit a odchází na pobyt venku. Venku si volí mezi vycházkou po okolí MŠ nebo školní zahradou s přihlédnutím k aktuální situaci. Po návratu a společném stolování se připravují na odpočinek a někteří odchází domů. Při relaxaci si poslechnou pěknou pohádku, příběh nebo hudbu. Kdo už si odpočinul, může vstát a věnovat se klidové činnosti, tak aby nerušil kamarády. Paní učitelka se věnuje potřebným aktivitám vedoucím k individuálnímu rozvoji dětí. Po svačince a chvilce hraní odchází děti za kamarády do Pejsků.

Pejsci

Třída Pejsků se otvírá v 6:30 a zavírá v 16:15. Děti jsou tu věkově smíšené. Do 7:30 se tu schází všichni kamarádi z Koťat a Pejsků. Děti se vítají podáním ruky s paní učitelkou a připraví si svůj hrníček a značku. V ranních hodinách se věnují hře dle vlastního výběru nebo činnostem, které jim připraví paní učitelka – řízené aktivity, komunitní kruh, atd.. Před svačinkou si pořádně protáhnou těla a jdou se najíst. Společně si pěkně uklidí třídu a odchází ven za kamarády na zahradu nebo na vycházku do přírody. Po společném hraní venku se naobědvají a ukládají k odpočinku, popřípadě někteří kamarádi jdou domů. Při odpočinku poslouchají pohádky, písničky nebo příběhy. Kdo si odpočine, se může jít věnovat klidové aktivitě, aby nerušil spící kamarády. Paní učitelka se věnuje individuální práci s dětmi. Po svačince si děti hrají dle zájmu s kamarády z Koťátek.

Zajíčci

Třída Zajíčků je plná předškoláků. Děti se tu schází od 6:30 do 7:45 společně s kamarády z Myšiček. Den ve školce začnou přivítáním s paní učitelkou podáním ruky, přípravou hrníčku a značky podle toho, zda jdou po obědě nebo ne. V čase příchodu si volně hrají dle vlastního výběru nebo spolupracují na úkolech, které si připravila paní učitelka. Před svačinkou si pěkně protáhnou tělo a věnují se řízené činnosti, kterou jim pečlivě připravila paní učitelka a po svačince honem na čerstvý vzduch. Aktivity na ven jsou voleny vždy vhodně podle aktuální situace a potřeby či přání dětí. Po návratu se děti připraví k obědu a společně se naobědvají. Děti, které neodpočívají, odchází domů a ostatní se připravují na lehátko. Při relaxaci si poslechnou čtenou pohádku, relaxační hudbu nebo pohádku z nahrávky. Děti, které nespí, se pak věnují klidovým činnostem u stolečku a paní učitelka má prostor pro individuální práci s dětmi dle potřeby. Ve tři hodiny přichází kamarádi z Myšek a společně si do odchodu domů hrají.

Medvídci

Třída Medvídků se otvírá v 7:45, děti se do té doby schází ve třídě Zajíčků.

Děti jsou tu věkově smíšené. Po příchodu do třídy si děti nachystají značky a hrníčky a jdou si hrát. Paní učitelka má připravené různé činnosti, které dětem nabízí.

Před svačinkou si pěkně všichni zacvičí, věnují se individuálním činnostem, hře a také mají prostor na komunitní kruh. Poté odchází ven za sluníčkem. Vycházky či aktivity na školní zahradě jsou volenu dle zájmů dětí a dle počasí.

Po návratu se společně naobědvají, některé děti odchází domů a jiné se chystají na relaxaci. Na lehátku si poslechnou pohádku nebo písničku a odpočinou si po náročném dopoledni.

Děti, které si odpočinou, se věnují klidovým činnostem, které pro ně připraví paní učitelka, nebo které si vymyslí. Pracují individuálně nebo ve skupinkách, ale respektují klid pro děti, které spí.

Po odpolední svačince děti přechází do třídy Zajíčků a tam při hře čekají na maminky.